تبلیغات
xzqr - قوانین و مقررات والیبال
xzqr
down at esraieel
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : xzq xzqr
نویسندگان
نظرسنجی
چگونه با وبلاگ ما آشنا شدید

قوانین ومقررات والیبال

مشخصات زمین بازی وا لیبا ل واجزای آن:

والیبال یك ورزش تیمی است كه توسط دوتیم روی یك زمین، بازی می شودكه بوسیله یك توربه دوقسمت شده. هدف بازی این است كه توپ راازبالای توربه زمین حریف بفرستند، وازانجام این عمل توسط حریف ممانعت به عمل آورند. تیم برای برگرداندن توپ مجازبه زدن سه ضربه می باشد.

 منطقة بازی:

منطقة بازی شامل زمین بازی ومنطقة آزاد می باشد، می بایست به شكل مربع مستطیل وقرینه باشد.

 ابعاد:

زمین بازی به شكل مربع مستطیل به ابعاد 9×18 متر، بوسیله یك منطقه آزادحداقل به پهنای 3 متر احاطه شده است. فضای بالای منطقة آزادبازی ومنطقة بازی بایدازهرگونه مانعی آزادباشد. فضای آزادبایدحداقل به اندازه 7 مترارتفاع داشته باشدازسطح زمین.

برای مسابقات جهانی ورسمی  FIVB  منطقة آزادبایدبه اندازه حداقل 5 مترازخطوط كنار و  8 مترازخطوط انتهایی باشد. فضای بالای منطقة آزادبازی بایدبه اندازه حداقل  5/12 مترارتفاع ازسطح زمین داشته باشد.

برای قهرمانی جهان بزرگسالان وبازیهای المپیك اندازه منطقة آزادباید حداقل 6 مترازخطوط كنارو 9 مترازخطوط انتهایی باشد.

 سطح زمین بازی كردن:

سطح زمین بازی باید صاف، افقی ویكنواخت باشد.

برای مسابقات جهانی FIVB   فقط سطح پوشیده ازچوب یاموادمصنوعی مجازاست، هرگونه كف پوش بایدقبلاً توسط  FIVB  تأییدشده باشد.

درزمین های سرپوشیده سطح زمین بازی بایدبه رنگ روشن باشد. برای مسابقات جهانی FIVB  رنگ سفید برای خطوط الزامی است.

 خطوط زمین:

پهنای تمامی خطوط زمین 5 سانتیمتراست. رنگ آنهابایدروشن ومتفاوت ازرنگ زمین ودیگرخطوط باشد.

خطوط محدودكننده:

دوخط كناری ودوخط انتهایی محدوده زمین بازی رامشخص می گرداند. هردوخط كناری وانتهایی درداخل ابعادزمین بازی كشیده شده است.

 خط مركزی:

خط مركزی یاوسط، زمین بازی رابه دوزمین مساوی  9×9 مترتقسیم می كند. این خط در زیر تور ازوسط خط كناری یك طرف به وسط خط كناری طرف دیگركشیده می شود.

خط حمله:

درهرطرف زمین یك خط حمله كه درفاصله 3   متری موازی خط مركزی است منطقة جلوی حمله رانشان می دهد. برای مسابفات جهانی  FIVB  خط حمله بصورت نقطه چین ازخطوط كناری ادامه دارد، بوسیله 5 خط كوتاه 15 سانتیمتری به پهنای 5 سانتیمتر، بفاصله 20 سانتیمترازهمدیگركشیده می شود جمعاً به طول 175 سانتیمتر.

 منطقة جلو:

درهرطرف زمین محدوده منطقة جلوازخط مركزی تا لبة خارجی خط حمله وحاشیه پشت خط حمله منطقه جلودر آن طرف خطوط كناری تاپایان منطقة آزاددرنظرگرفته می شود.

منطقه سرویس:

منطقة سرویس به پهنای  9 متردرپشت هرخط انتهایی است. ازپهلوبوسیله دوخط كوتاه محدوداست. طول هركدام 15  سانتیمتر، بفاصله 20 سانتیمترپشت خط انتهایی درامتدادخطوط كناری. هردوخط كوتاه جزء منطقة سرویس هستند.

 منطقة تعویض:

حدودمنطقة تعویض بوسیله دوخط حمله تا میز منشی را شامل می شود.

 منطقة گرم كردن:

برای مسابقات جهانی ورسمی FIVB  مناطق گرم كردن، تقریباًبه اندازه  3×3 متر، درطرف نیمكت هرتیم درگوشه های خارج ازمنطقه آزادمشخص می گردد.

 منطقة جریمه:

منطقة جریمعه تقریباً به اندازه یك متردریك متر درپشت نیمكت هرتیم تعیین شده است. این منطقه باخط  5 سانتیمتری به رنگ قرمزمشخص شده وباقراردادن دوصندلی دراین محل مجهزگردیده است.

 درجه حرارت:

حداقل درجه حرارت نبایدپائین تراز 10 درجه سانتیگراد(50 درجه فارنهایت)باشد. برای مسابقات جهانی FIVB ،  حداكثر درجه حرارت نباید بالاتراز  25 درجه سانتیگراد(77 درجه فارنهایت) وحداقل نباید پایین تراز 16 درجه سانتیگراد(61 درجه فارنهایت) باشد.

نور:

برای مسابقات جهانی ورسمی FIVB  میزان نوردرمنطقه بازی بایداز 1000 تا 1500 لوكس باشدوازارتفاع یك متری بالای سطح منطقه بازی اندازه گیری شود.

 ارتفاع تور:

بطورعمودی دربالای محورخط مركزی به ارتفاع  43/2 متربرای مردان و24/2 متربرای زنان قراردارد. اندازه گیری ارتفاع آن ازمركززمین بازی انجام می شود. ارتفاع تور(بالای دوخط كناری) بایدبه همان اندازه ونبایستی ازارتفاع رسمی بیش از 2 سانتیمترتجاوزكند.

 مشخصات تور:

توربه پهنای یك متر طول 50/9 متراست. ساخته شده ازشبكه های مربع شكل ورنگ سیاه. به سرتاسربالای تور  یك نوارافقی به پهنای 5 سانتیمتراست، تهیه شده ازكرباس سفیدبطوردولا دوخته شده است.

نوارهای كناری:

دونوارسفیدبطورعمودی به دوكنارتوربسته می شود بطوریكه كاملاً بالای خط كناری هرطرف قرارگیرد. آنها 5 سانتیمتر پهنا ویك مترطول دارند وقسمتی ازتورمحسوب می شوند.

آنتن:

آنتن میله ای قابل انحنا است. به طول 80/1 متروقطر  10 میلیمتر،‌ازفایبرگلاس یاموادمشابه ساخته شده است. دوآنتن به قسمت خارجی نوارهای كناری طرفین ومخالف هم به توربسته می شوند.  80 سانتیمترهرآنتن كه بالاتر ازلبة بالائی تورقراردارد به قسمتهای  10  سانتیمتری بادورنگ مختلف ساخته ، ترجیحاً قرمز وسفید. آنتن ها قسمتی ازتورمحسوب می شوند وحدود فضای مجاز جانبی عبورتوپ راازبالای تورمشخص می سازند.

میله ها:

میله های نگهدارندة تور بفاصله 5/0 تا 1  متردرمحلی خارج ازخطوط كناری هستند. طول آنها 55/2 متراست. برای كلیه بازیهای جهانی ورسمی  FIVB  میله های نگهدارنده توربفاصله  1  متری درمحلی خارج ازخطوط كناری هستند.(میله ها گرد وصاف وبدون سیمی درزمین نصب می گردند).

 استانداردهای توپ:

موادچرم مصنوعی وتركیبات رنگ توپ كه درمسابقات بین المللی رسمی استفاده می شودباید مطابق استانداردهای  FIVB  باشد.

محیط آن  65   تا  67  سانتیمترووزن  260 تا  280  گرم است. فشارداخلی باید  30/0 تا   325/. كیلوگرم برسانتیمترمربع باشد.

باامیدآنكه این مطالب مورداستفاده عزیزان علاقمند به رشته ورزشی والیبال قراربگیرند

ویژگی ها وكلیّت والیبال:

والیبال بازی ساده ای است و قابل اجرا برای تمام گروه های سنی در داخل یا خارج خانه می باشد. در بسیاری از مناطق جهان به عنوان یکی از اساسی ترین ورزش های تفریحی و در مناطق دیگر به عنوان یکی از ورزش های رقابتی شناخته شده است. این ورزش نه تنها یکی از بازی*های خوب محسوب می شود بلکه ورزش پرورشی جالبی برای ورزشکاران، شناگران و بازیکنان سایر رشته*های ورزشی می باشد و احتیاج به پرش، چابکی، سرعت، واکنش و تنظیم حرکات در وقت تعیین شده دارد. به طور اساسی والیبال به تنیس تشبیه شده است ولی تفاوتی که وجود دارد این است که:

در والیبال هیچ یک از بازیکنان انفرادی بازی نمی کنند و توپ را از روی تور رد نمی کنند.
هر تیمی می تواند قبل از گذراندن توپ از روی تور و فرستادن آن به سوی تیم دیگر ? بار ضربه بزند ولی هیچ یک از بازیکنان نمی توانند دوبار متوالی با توپ تماس یابند (استثنا در مورد دفاع وجود دارد).
زمانی بازی شروع می*شود که توپ توسط یکی از بازیکنان واقع در قسمت راست قطاع دایره خط پشتی سرو می شود. هر تیم دارای شش بازیکن می باشد، به طوری که
هر تیم تلاش می کند که توپ را در زمین حریف فرود آورد و اگر از امتیاز 25 و با اختلاف 2 امتیاز از حریف جلو باشد و در ست پنجم اگر 15 امتیاز کسب زمانی که توپ در زمین تیم او فرود آید، ادامه می دهد.

سرویس وقوانین آن:

سرویس عملی است که به منظور وارد کردن توپ در بازی به کار می‌رود.

در هنگام سرویس زدن باید به نکات زیر توجه کرد : ۱- هنگام ضربه زدن به توپ (سرویس)حتما باید توپ را به اندازه کافی و به دور از هر دودست پرتاب کرد و با یک دست به توپ ضربه زده شود. ۲- هنگام سرویس زدن نباید پاها را روی خط و یا درون زمین خودی قرار داد و باید از خط فاصله داشته باشد. ۳- توپ حتما باید از تور عبور کرده و درون زمین حریف پرتاب شود (قبلا اگر هنگام سرویس زدن توپ به تور برخورد می‌کرد خطا محسوب می شد ولی در حال حاضر خطایی محسوب نمی شود.

قوانین داورها و مسئولین:


هر مسابقه دارای یک داور می باشد که در بالای تور ایستاده و ناظر بر اجرای مسابقه است.
سرداور روبروی داور نشسته و در امر قضاوت به او کمک می کند.
دو نفر در کنار خطوط قرار می گیرند.
مانند سایر رشته های ورزشی مسئول ثبت امتیازات نیز حضور دارد.

قوانین در بازی والیبال:

۱- طول زمین والیبال ۱۸ و عرض آن ۹ است. 

۲- یک تیم والیبال متشكل از ۶ تا ۱۲ بازیکن می باشد كه از این تعداد یک نفر بازیکن لیبرو – آزاد است.

۳- وظایف کاپیتان: شركت در قرعه كشی – انتخاب زمین یا سرویس اول

۴- کاپیتان با نوار ۸ سانتی روی سینه زیر شماره شناخته می شود.

۵- كفش مسابقات نباید یکرنگ باشد.

۶-فقط کاپیتان حق صحبت با داور را دارد.

۷-حضور هر تیم با كمتر از ۶ بازیکن در مسابقه به باخت آن تیم ختم می شود.

۸-در سیستم بازی تنبیهات شامل جرائم مختلفی است.

۹- مربی به دو طریق بازیکن را تعویض می كند:

   ۱) استفاده از وسایل الكترونیک

   ۲) اعلام تعویض با صدای بلند توسط مربی

۱۰- دادن علامت تعویض قبل از تعویض توسط مربی ضروری است و تعداد تعویض با انگشتان دست نشان داده می شود.

۱۱- برای تعویض مجدد بایستی ۱ امتیاز (یک رالی) رد و بدل شود.

۱۲- داشتن راكت شماره دار برای تعویض ضروری است.

۱۳- هنگام دفاع برخورد توپ به دست بازیکن مدافع، یک ضربه حساب نمی شود.

۱۴- وقفه های قانونی، استراحت و تعویض است.

۱۵- عدم اطلاع مربی از قوانین، جرایمی را در پی دارد.

۱۶- اولین جریمه تاخیر، اخطار تاخیر است.

۱۷- وقفه ها می تواند به دلایل: قطع برق- پارگی تور- شكستگی آنتن باشد.

۱۸- در جا به جایی سالن به هر دلیل، بازی گیم آخر، از ابتدا شروع می شود.

۱۹- در مورد قطع بازی در یک سالن تا ٤ ساعت، ادامه بازی از امتیاز آخر است.

2۰- رفتار ناپسند بازیکن در ابتدا اخطار شفاهی دارد.

2۱- رفتار ناپسند بعدی بازیکن، باعث كارت زرد می شود و توپ را برای سرویس به تیم مقابل می دهند.

2۲- یک تیم در داشتن یا نداشتن لیبرو مختار است.

2۳- شماره بازیکنان از ۱ الی ۱۸ مجاز است.

2۴- لیبرو بدون اجازه داور وقتی كه بازی در جریان نباشد در منطقه چهار می تواند تعویض شود.

2۵- در صورت مصدومیت لیبرو با اجازه داور فقط برای آن بازی، فرد دیگری لیبرو می شود.

2۶- در پایان هر ست، تیم ها، زمین ها را عوض می كنند.

۲۷- وقفه بین هر ست ۳ دقیقه می باشد.

۲۸- در مسابقات مهم می توان وقفه بین ست ها را تا ۱٠ دقیقه افزایش داد.

۲۹- استتار به دو صورت فردی و گروهی می باشد.

۳۰- خطاهای سرویس:

۱) مدت زمان سرویس از سوت داور ۸ ثانیه می باشد.

۲) جا نگرفتن در منطقه سرویس.

۳) پای سرویس زننده روی خط قرار می گیرد.

٤) با دو دست یا سر و پا بزند.

٥) رعایت نكردن چرخش.

۶) رها نكردن توپ هنگام زدن سرویس.قوانین تیم –كاپیتان-بازیكن –سرمربی-دادن امتیازمنفی-ایجادرابطه بین آنها:

 

قسمت اوّل:

۱- والیبال در سال ۱۸۹٥ برابر با ۱۲۷٤ شمسی، توسط شخصی به نام ویلیام مورگان آمریکایی ابداع شد.

۲- نام والیبال در ابتدا مین تونت بوده است.

۳- والیبال در ابتدا ۹ نفره بوده و قوانین خاصی نداشته است.

٤- طول زمین والیبال ۱۸ و عرض آن ۹ است.

 

 

 

قسمت دوم:

۱- یک تیم والیبال متشكل از ۶ تا ۱۲ بازیکن می باشد كه از این تعداد یک نفر بازیکن لیبرو – آزاد است.

۲- وظایف کاپیتان: شركت در قرعه كشی – انتخاب زمین یا سرویس اول

۳- کاپیتان با نوار ۸ سانتی روی سینه زیر شماره شناخته می شود.

٤- كفش مسابقات نباید یکرنگ باشد.

 

 

 

قسمت سوم:

کاپیتان یک تیم والیبال در دو بخش کاپیتان تیم و کاپیتان بازی فعالیت دارد. فقط کاپیتان حق صحبت با داور را دارد.

حضور هر تیم با كمتر از ۶ بازیکن در مسابقه به باخت آن تیم ختم می شود.

در سیستم بازی تنبیهات شامل جرائم مختلف است.

دریافت كارت زرد مساوی است با از دست دادن یک امتیاز و سرویس دریافت كارت قرمز باعث اخراج فرد می شود و امتیاز سرویس را از دست نمی دهد. دریافت كارت زرد و قرمز باعث اخراج فرد از جریان بازی و سالن می شود. یک بازی شامل ٥ گیم است و هر گیم ۲٥ امتیازی، گیم پنجم ۱٥ امتیازی است و هر تیم که سه گیم را ببَرد، برنده نهایی است.

در هر گیم دو تایم اوت و ۶ تعویض وجود دارد.

 

 

 

قسمت چهارم:

۱- مربی به دو طریق بازیکن را تعویض می كند:

   ۱) استفاده از وسایل الكترونیک

   ۲) اعلام تعویض با صدای بلند توسط مربی

۲- دادن علامت تعویض قبل از تعویض توسط مربی ضروری است و تعداد تعویض با انگشتان دست نشان داده می شود.

۳- برای تعویض مجدد بایستی ۱ امتیاز (یک رالی) رد و بدل شود.

٤- داشتن راكت شماره دار برای تعویض ضروری است.

٥- هنگام دفاع برخورد توپ به دست بازیکن مدافع، یک ضربه حساب نمی شود.

۶- وقفه های قانونی، تایم اوت و تعویض است.

 

 

 

قسمت پنجم:

۱- عدم اطلاع مربی از قوانین، جرایمی را در پی دارد.

۲- اولین جریمه تاخیر، اخطار تاخیر است.

۳- وقفه ها می تواند به دلایل: قطع برق- پارگی تور- شكستگی آنتن باشد.

٤- در جا به جایی سالن به هر دلیل، بازی گیم آخر، از ابتدا شروع می شود.

٥- در مورد قطع بازی در یک سالن تا ٤ ساعت، ادامه بازی از امتیاز آخر است.

 

 

 

قسمت ششم:

۱- رفتار ناپسند بازیکن در ابتدا اخطار شفاهی دارد.

۲- رفتار ناپسند بعدی بازیکن، باعث كارت زرد می شود و توپ را برای سرویس به تیم مقابل می دهند.

۳- یک تیم در داشتن یا نداشتن لیبرو مختار است.

٤- شماره بازیکنان از ۱ الی ۱۸ مجاز است.

٥- لیبرو بازیکن دفاعی است و حق سرویس، آبشار، حمله و دفاع ندارد.

۶- لیبرو بدون اجازه داور وقتی كه بازی در جریان نباشد در منطقه چهار می تواند تعویض شود.

۷- در صورت مصدومیت لیبرو با اجازه داور فقط برای آن بازی، فرد دیگری لیبرو می شود.

 

 

 

قسمت هفتم:

۱- قوانین در والیبال شامل ۲۸ مورد می باشد.

۲- در پایان هر ست، تیم ها، زمین ها را عوض می كنند.

۳- وقفه بین هر ست ۳ دقیقه می باشد.

٤- در مسابقات مهم می توان وقفه بین ست ها را تا ۱٠ دقیقه افزایش داد.

٥- استتار: پوشاندن بازیکن سرویس زننده و توپ تا هنگام ورود به زمین حریف توسط دیگر بازیکنان را استتار گویند.

۶- استتار به دو صورت فردی و گروهی می باشد.

۷- خطاهای سرویس:

۱) مدت زمان سرویس از سوت داور ۸ ثانیه می باشد.

۲) جا نگرفتن در منطقه سرویس.

۳) پای سرویس زننده روی خط قرار می گیرد.

٤) با دو دست یا سر و پا بزند.

٥) رعایت نكردن چرخش.

۶) رها نكردن توپ هنگام زدن سرویس.

فیزیولژی در والیبال:

قسمت اوّل:

1-فیزیولژی مساوی است با نحوه ی كار بدن و آناتومی ساختاربدن.

2-سیستم عضلانی متشكل ازپروتیین های انقباضی است.

3-فیزیولژی یا عملكرد عضله =تعوری لغزش فیلامنت ها روی یكدیگراست.

قسمت دوّم:

1-بطن هاعضلات منقبض تری دارند.

2-كاربطن چپ از همه جای قلب مهم تر است چراكه گردش خون عمومی بدن بر عهده ی بطن چپ است.

3-درحدود75-70ضربان در دقیقه داریم.كه در هر ضربه70میلیمتر خون از قلب خارج می شود.

4-درشرایط استراحت حدود5لیتر خون در جریان می افتد.

5-پمپاژ خون توسط قلب باعث جابه جایی اكسیژن میشود.

قسمت سوم:

1-عضلات برای ادامه ی كار به خون احتیاج دارند(عضلات احتیاج به اصلاح داند)

2-خون  بالید اكسیژن داشته باشد و كربن را از دست بدهد.

3-كار ریه تصفیه ی گازی است و كار كلیه تصفیه ی املاحی است.

4-اكسیژن پس از ورود به ریه به دو شكل وارد سلول میشود:

الف:اكسیژن داخل خون حل میشود.

ب:هموگلوبین اكسیژن را میگیرد.

قسمت چهارم:

1-خون در دومرحله تصفیه می شود:

الف:تصفیه ی گازی

ب: تصفیه ی املاحی و تنظیم آب خون

2-كلیهمسوولیت تنظیم آب خون رابه عهده دارد.

3-فوق كلیه در نمك وسدیم صرفه جویی می كند

4-كلیه  مدام املاح رادفع.جذب وتصفیه می كند.

قسمت پنجم:

1-سیستم ها ی انرژی. انرژی مورد نیازی.به خصوص عضلانی را فراهم می كمد كه عمل انقباض بهتر انجام شود.

2-سه سیستم تهیه ی انرژی داریم:

الف:دوسیستم غیر هوازی

ب:یك سیستم هوازی

3-انرژی ناشی از غذاباعث ساختetp می شود.

4-غیرهوازی=سیستم فوست واژن كه به سرعت انرژی آزاد می كند.

5-درسیستم اسید لاكتیك سوخت فقط قند است.

6-در سیستم هوازی از چربی و قند و چنانچه لازم باشد از پروتیین استفاده می كنند.

7-در شرایط استراحت سیستم هوازی. غالب بر سایر سیستم ها است.

چكیده ای ازقوانین كلی والیبال:

طول زمین والیبال ۱۸ و عرض آن ۹ است.

 ۲- یک تیم والیبال متشكل از ۶ تا ۱۲ بازیکن می باشد كه از این تعداد یک نفر بازیکن لیبرو – آزاد است

 3-وظایف کاپیتان: شركت در قرعه كشی – انتخاب زمین یا سرویس اول

۴- کاپیتان با نوار ۸ سانتی روی سینه زیر شماره شناخته می شود.

كفش مسابقات نباید یکرنگ باشد.

۶-فقط کاپیتان حق صحبت با داور را دارد.

 ۷-حضور هر تیم با كمتر از ۶ بازیکن در مسابقه به باخت آن تیم ختم می شود

۸-در سیستم بازی تنبیهات شامل جرائم مختلفی است.

۹- مربی به دو طریق بازیکن را تعویض می كند:    ۱) استفاده از وسایل الكترونیک   ۲) اعلام تعویض با صدای بلند توسط مربی

۱۰- دادن علامت تعویض قبل از تعویض توسط مربی ضروری است و تعداد تعویض با انگشتان دست نشان داده می شود.

۱۱- برای تعویض مجدد بایستی ۱ امتیاز (یک رالی) رد و بدل شود.

۱۲- داشتن راكت شماره دار برای تعویض ضروری است.

۱۳- هنگام دفاع برخورد توپ به دست بازیکن مدافع، یک ضربه حساب نمی شود.

۱۴- وقفه های قانونی، استراحت و تعویض است.

۱۵- عدم اطلاع مربی از قوانین، جرایمی را در پی دارد.

۱۶- اولین جریمه تاخیر، اخطار تاخیر است.

۱۷- وقفه ها می تواند به دلایل: قطع برق- پارگی تور- شكستگی آنتن باشد.

۱۸- در جا به جایی سالن به هر دلیل، بازی گیم آخر، از ابتدا شروع می شود.

۱۹- در مورد قطع بازی در یک سالن تا ٤ ساعت، ادامه بازی از امتیاز آخر است

.2۰- رفتار ناپسند بازیکن در ابتدا اخطار شفاهی دارد.

2۱- رفتار ناپسند بعدی بازیکن، باعث كارت زرد می شود و توپ را برای سرویس به تیم مقابل می دهند.

2۲- یک تیم در داشتن یا نداشتن لیبرو مختار است.

2۳- شماره بازیکنان از ۱ الی ۱۸ مجاز است.

2۴- لیبرو بدون اجازه داور وقتی كه بازی در جریان نباشد در منطقه چهار می تواند تعویض شود.

2۵- در صورت مصدومیت لیبرو با اجازه داور فقط برای آن بازی، فرد دیگری لیبرو می شود.

2۶- در پایان هر ست، تیم ها، زمین ها را عوض می كنند.

۲۷- وقفه بین هر ست ۳ دقیقه می باشد.

۲۸- در مسابقات مهم می توان وقفه بین ست ها را تا ۱٠ دقیقه افزایش داد.

۲۹- استتار به دو صورت فردی و گروهی می باشد.

۳۰- خطاهای سرویس: ۱) مدت زمان سرویس از سوت داور ۸ ثانیه می باشد.۲) جا نگرفتن در منطقه سرویس.۳) پای سرویس زننده روی خط قرار می گیرد.٤) با دو دست یا سر و پا بزند.٥) رعایت نكردن چرخش.۶)

 رها نكردن توپ هنگام زدن سرویس.

جمله وقایع مهمی که در ارتباط با این ورزش به مرور زمان رخ داد می توان به این موارد اشاره کرد :
1917 : امتیازهای هر گیم از 21 به 15 تغییر کرد.

1920 :
تعداد ضربات برای هر طرف به 3 محدود شد.

1922 :
اولین دوره رسمی مسابقات در بروکلین با حضور 27 تیم از 11 ایالت آمریکا برگزار شد.

1930 :
اولین بازی والیبال ساحلی دو نفره انجام شد.

1947 :
فدراسیون بین المللی والیبال بنام Federation Internationale De Volley-Ball با اختصار FIVB تشکیل شد.

1948 : اولین دوره مسابقات رسمی والیبال ساحلی انجام شد.

1949 :
اولین دوره مسابقات جهانی والیبال در شهر پراگ چک اسلواکی برگزار شد.

1964 :
والیبال برای اولین بار به جمع بازی های المپیک در ژاپن پیوست.

1987 : FIVB
والیبال ساحلی را نیز به مجموعه مسابقات جهانی ورزشهای مختلف اضافه کرد.

1996 :
والیبال ساحلی دو نفره نیز بعنوان ورزش رسمی المپیک شناخته شد.

                                          

منابع: www.forum.choogh.com – www.volleyball.mihanblog.com -   www.tebyan.net -  www.aftab.ir

   نوشته شده توسط آقایان:

  استاد عی نژاد-استاد وحیدپوریافر- شهرام بشارتی زاده

كارشناس تربیت بدنی وتندرستی

سازمان آموزش وپرورش استان خوزستان

استادنعمتی

صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی